Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego Lubuski FILAR 2020 Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A. Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. informuje, iż rozpoczęła nabór wniosków do Instrumentu Finansowego Mała Pożyczka Rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

  

 
logo Lubuski Filar 2020

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

 

DLA KOGO:

Mała Pożyczka Rozwojowa przeznaczona jest dla mikro, małych i przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubuskiego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK ROZWOJOWYCH:

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 000,00 zł

 

OKRES FINANSOWANIA:

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej do 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie maksymalnie 6 miesięcy.

 

OKRES WYDATKOWANIA:

 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 • wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

 

KOSZTY FINANSOWANIA: 

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 • 0,2 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) wyłącznie w inwestycje w przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • 0,5 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) 
 • od 2,35 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania. 

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA:

W ramach instrumentu finansowane będą:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, 
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić 100 % jego wartości.

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz mikroprzedsiębiorcy.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki maksymalnie dwie Jednostkowe Pożyczki, przy czym łączna wartość Wkładu Funduszu Funduszy w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego Limitu Pożyczki.

 

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w § 6;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Przedsiębiorcą, Pośrednikiem Finansowym, osobami upoważnionymi do reprezentacji tych podmiotów lub osobami mającymi wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki, przy czym przez powiązania o których mowa powyżej rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, lub posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, lub pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, lub pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, lub pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

FORMY ZABEZPIECZENIA JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI ROZWOJOWEJ:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, 
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa, 
 • inne

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania Małej Pożyczki Rozwojowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

 

Copyright © 2019 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński